مدل شتابدهی مبتنی بر استارتاپ شرکتی

این مدل بمنظور کمک به سازمانها/شرکتهائی طراحی گردیده است که ناتوان در حل مسائل خود بوده و نیازمند ایده ای نو جهت رفع آن میباشند و همچنین تجاری سازی ایده های نو را در قالب استارتاپهای شرکتی حمایت می نماید.

شرکتم خواستار ایجاد استارتاپ است

 

 

مدل شتابدهی مبتنی بر کارآفرین

این مدل برای افرادی طراحی شده است که به هر دلیل تا کنون موفق نگردیده اند از تواناییهای کار آفرینی خود بصورتی اثر بخش و کار آمد بهره جویند. در این راستا موسسه شتابدهی آوا برای اینگونه افراد که ما به آنها کار آفرینان بالقوه میگوئیم فرصتی فراهم آورده است تا بتوانند بر مبنای علاقه و تخصص خود اقدام به خلق ایده استارتاپی نموده و نهایتا استارتاپ خود را تاسیس نمایند.

کار آفرین بالقوه (بدون ایده) میباشم

 

 

 

مدل شتابدهی مبتنی بر ایده استارتاپی

این نوع مدل برای اشخاص یا تیمهائی طراحی گردیده است که خود دارای ایده استارتاپی بوده و خواهان اکو سیستمی هستند که بتوانند ایده خود را در قالب استارتاپی موفق تجاری سازی نمایند.

دارای ایده استارتاپی میباشم